Ruumiandmete töötlemine ja analüüs

Andmetöötlus

Regio pakub mitmeid ruumiandmete loomise ja korrastamise teenuseid. Digitaliseerime ehk loome vektorandmeid rasterandmete alusel (satelliidipildid, ortofotod, rasterkaardid jmt). Ruumiandmete töötlemist silmas pidades tegeleme samuti andmete süstematiseerimise, korrastamise, klassifitseerimise, skaneerimise, konverteerimise, transformeerimise, georefereerimise, tabelandmete korrastamise ja erinevate tabelite sidumisega.

Andmete töötlemise tulemusena on andmed korrastatud ja ühtses süsteemis. See võimaldab kliendil neid kasutada korrektse sisendina enda edasistes tööprotsessides.

Regios on:

  • hea ülevaade Eestis enamkasutatavatest avalikest ruumiandmete kogudest;
  • oskus neis sisalduvaid andmeid kasutada, töödelda ja kliendi nõuetele vastavateks andmekomplektideks kokku panna;
  • oskus teha inventuuri kliendi olemasolevates ruumiandmetes, anda eksperthinnang andmete seisukorra kohta ja pakkuda välja võimalused andmekogu parendamiseks.

Analüüsid

Regio pakub ettevõtetele, uurimisasutustele ja riigiasutustele ruumiandmetel põhinevaid analüüsiteenuseid.

Analüüsi tulemusena toodetud andmed vormistatakse kliendi soovil nii kujundatud teemakaartide kui ka andmetena, mida klient saab ise edasi töödelda ja kasutada.

Andmete analüüsi on võimalik teostada nii Regio andmebaasi andmete põhjal kui ka kliendi andmete alusel.

Võimalikud näited valdkondadest, kus kasutatakse ruumiandmetel põhinevaid analüüse ja kaarte:

  • transpordi optimeerimine (kaugustsoonid, kaugusvahemike arvutamine)
  • ettevõtte parima asukoha analüüs (kauplus, jäätmekäitluskeskus)
  • klientide ja/või objektide asukohtade analüüs
  • loodusnähtuste ja -objektide asukoht ja mõjutsoonid
  • inimtegevuse mõjutsoonid
  • linna, valla ja maakonna planeerimise eelsed ruumianalüüsid
  • sektoraalsed planeeringud ja arengukavad (meditsiin, haridus, transport, roheline võrgustik)

Taustakaardid

Komplekteerime ja kujundame erinevatest ruumiandmetest (sealhulgas Maa-amet, OpenStreetMap, CORINE Land Cover, Gazetteers jne) GIS rakendustesse ja mobiilsetesse seadmetesse sobivad taustakaarte, mis on hästi loetavad, ilusad ja funktsionaalsed.

Ülemaailmselt hästi kättesaadavad alusandmed pakuvad Regiole võimekust luua taustakaarte just kliendile huvipakkuvatest piirkondadest.

Teemakaardid

Regiol on oskus koostada nii enda kui kliendi andmetel baseeruvaid teemakaarte.

Huvipakkuvaid teemavaldkondi, mida kaartidel käsitleda, on lugematul hulgal. Teemakaarte on võimalik luua suuremate analüüside juurde, visualiseerides spetsiifilist ruumiinfot. Samuti on võimalik luua digitaalseid teemakaarte ja -kihte, mida saab lisada kaardi- ja/või töörakendustesse.

Teemakaarte saab liigitada paljudeks alamrühmadeks, näiteks loodus-, rahvastiku-, kultuuri-, majandus- ja ajalooteemakaardid.

Teemakaardid annavad laialdaselt võimalusi ruumiinfo visualiseerimiseks ja aitavad tuua esile soovitud kaardiobjekte ja ruumiinfo väärtusi.

Et saaksime teie soovidest ja vajadustest parema ülevaate, palume tellimuse täpsustamiseks täita hinnapäringu vorm.

E-post: kaardid@regio.ee
Telefon: 731 0122

Kasutajakogemus

Maa-ameti koostöö Regioga on olnud väga meeldiv ja konstruktiivne. Regio meeskond on trükiks ettevalmistanud ja trükkinud Eesti põhikaarti (1:20 000) juba üle 20. aasta. See on kollektiiv, kes püüab teha tööprotsesse tõhusamaks ja kiiremaks, kasutades tarkvara tehnoloogilisi uuendusi. Meile on olnud oma järgmiste tööde planeerimisel abiks suurepäraste ettepanekutega lõpparuanded, samuti ei saa ära märkimata jätta tähtaegadest kinnipidamist.

Anu Kaljula, Maa-ameti ruumiandmete osakond