Ruumiandmete loomine, töötlemine ja analüüs

Oleme eksperdid ruumiandmete loomisel, kogumisel, teisendamisel, korrastamisel ja analüüsimisel, omame selles valdkonnas pikaajalist, üle 30 aastast kogemust. Aitame asutustel ja organisatsioonidel geograafilisest teabest ehk keerukatest ruumiandmetest aru saada, seda analüüsida, leida kasulikku infot. Meie ruumiandmete töötlemise teenused võimaldavad klientidel paremini mõista oma valdkonna eripärasid ja muuta oma äriprotsesse tõhusamaks. Teeme tihedat koostööd oma klientidega, et mõista nende nõudeid ja vajadusi, pakume erinevaid lahendusi. Avaliku sektori asutused, riigi hädaabiteenused, ehitus- ja kinnisvara-, pangandus-, turismi-, infotehnoloogiaettevõtted, logistika ja transpordi ettevõtted, energiaettevõtted jpt vajavad oma teenuste ja toodete toimimiseks ruumiandmeid ja nende töötlemist, kuna need võimaldavad paremini mõista ja kasutada ruumilist teavet erinevates kontekstides. 

Andmete loomine ja andmetöötlus

Regio pakub erinevaid ruumiandmete loomise ja korrastamise teenuseid. Digitaliseerime ehk loome vektorandmeid rasterandmete alusel: satelliidipildid, ortofotod, rasterkaardid jmt. Ruumiandmete töötlemist silmas pidades tegeleme samuti andmete süstematiseerimise, korrastamise, klassifitseerimise, skaneerimise, konverteerimise, transformeerimise, georefereerimise, tabelandmete korrastamise ja erinevate tabelite sidumisega, geomeetria töötlusega. Andmete töötlemise tulemuseks on korrastatud ja ühtses süsteemis andmed. See võimaldab kliendil neid kasutada korrektse sisendina enda edasistes tööprotsessides. Regios on: 

* ülevaade Baltimaade enamkasutatavatest avalikest ruumiandmete kogudest; 
* oskus neis sisalduvaid andmeid kasutada, töödelda ja kliendi nõuetele vastavateks andmekomplektideks kokku panna;
* oskus teha inventuuri kliendi olemasolevates ruumiandmetes, anda eksperthinnang andmete seisukorra kohta ja pakkuda välja võimalused andmekogu parendamiseks. 

Analüüsid

Regio pakub ettevõtetele, uurimisasutustele ja riigiasutustele ruumiandmetel põhinevaid analüüsiteenuseid. Analüüsi tulemusena toodetud andmed vormistatakse kliendi soovil nii kujundatud teemakaartide kui ka andmetena, mida klient saab ise edasi töödelda ja kasutada. Andmete analüüsi on võimalik teostada nii Regio andmebaasi andmete põhjal kui ka kliendi andmete alusel. Valdkonnad, kus kasutatakse ruumiandmetel põhinevaid analüüse ja kaarte:

* transpordi optimeerimine (kaugustsoonid, kaugusvahemike arvutamine);
* ettevõtte parima asukoha analüüs (kauplus, jäätmekäitluskeskus);
* klientide ja/või objektide asukohtade analüüs;
* loodusnähtuste ja -objektide asukoht ja mõjutsoonid;
* inimtegevuse mõjutsoonid;
* linna, valla ja maakonna planeerimise eelsed ruumianalüüsid;
* sektoraalsed planeeringud ja arengukavad (meditsiin, haridus, transport, roheline võrgustik).

Taustakaardid

Komplekteerime ja kujundame erinevatest ruumiandmetest (sealhulgas Maa-amet, OpenStreetMap (OSM), CORINE Land Cover, Gazetteers jne) GIS rakendustesse ja nutiseadmetesse sobivad taustakaarte, mis on hästi loetavad, ilusad ja funktsionaalsed. Ülemaailmselt hästi kättesaadavad alusandmed pakuvad Regiole võimekust luua taustakaarte just kliendile huvipakkuvatest piirkondadest. 

Teemakaardid

Teemakaardid pakuvad võimalusi info visualiseerimiseks ning aitavad välja selgitada seoseid asukohaga, mustreid, levikut, olgu need siis näiteks looduse-, rahvastiku-, kultuuri-, majanduse- või ajaloo kohta. Regiol on oskus koostada nii enda kui kliendi andmetel baseeruvaid teemakaarte. 

Huvipakkuvaid teemavaldkondi, mida kaartidel käsitleda, on lugematul hulgal. Teemakaarte on võimalik luua suuremate analüüside juurde, visualiseerides spetsiifilist ruumiinfot. Samuti on võimalik luua digitaalseid teemakaarte ja -kihte, mida saab lisada kliendi kaardi- ja/või töörakendustesse. Teemakaardid on kasulikud erinevates valdkondades, näiteks turismis, kinnisvaras, transpordis ja keskkonnaalases juhtimises. Teemakaartide abil on võimalik kuvada andmeid erinevates formaatides, nagu näiteks tiheduskaardid, kontuurkaardid, kolmemõõtmelised kaardid jpm. Kasutajakogemus

Maa-ameti koostöö Regioga on olnud väga meeldiv ja konstruktiivne. Regio meeskond on trükiks ettevalmistanud ja trükkinud Eesti põhikaarti (1:20 000) juba üle 20. aasta. See on kollektiiv, kes püüab teha tööprotsesse tõhusamaks ja kiiremaks, kasutades tarkvara tehnoloogilisi uuendusi. Meile on olnud oma järgmiste tööde planeerimisel abiks suurepäraste ettepanekutega lõpparuanded, samuti ei saa ära märkimata jätta tähtaegadest kinnipidamist.

Anu Kaljula, Maa-ameti ruumiandmete osakond